ALGEMENE VOORWAARDEN

Licht op Yoga

 

Algemeen

Licht op Yoga is een bedrijf van Yenthe Kanters en Erik Gijselhart.  

Licht op Yoga is geregistreerd bij de KVK onder nummer 65709616. Licht op Yoga is gevestigd op één locatie in Eindhoven: Kruisstraat 53.

 

Artikel 1 – De overeenkomst

1.1. De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Licht op Yoga of het kopen van een abonnement via onze website. 

1.2. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

1.3. Elke cursist is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de cursist geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts.

1.4. Deelname aan één van de lessen, workshops of andere vormen van training betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.5. Licht op Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les, workshop of welke vorm van activiteit dan ook. 

 

Artikel 2 – Lidmaatschap

2.1. Licht op Yoga behoudt het recht maandelijks het lesgeld per automatische incasso af te schrijven van het door de cursist opgegeven bankrekeningnummer.

2.2. Wanneer Licht op Yoga geen automatische incasso kan uitvoeren om welke reden ook, en een 2e poging ook niet is gelukt, zal Licht op Yoga een betalingsherinnering sturen. Mocht het openstaande bedrag na betalingsherinnering niet binnen 10 dagen op bankrekeningnummer NL73 INGB 0006 9556 43 ten name van Licht op Yoga staan, behoudt Licht op Yoga

het recht  €5,- administratiekosten per achterstallige betaling in rekening te brengen.

2.3. Het lidmaatschap bij Licht op Yoga is strikt
persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan       alleen worden overgedragen na goedkeuring van Licht op Yoga.       

2.4. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.5. Bij blessures en zwangerschap is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar info@lichtopyoga.nl. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Licht op Yoga het recht om de aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren.  
Is er een andere reden waarom de cursist het lidmaatschap ‘on-hold’ wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van Licht op Yoga.

2.6. Opzegging lidmaatschap of wijziging abonnement: het lidmaatschap kan schriftelijk of per email worden beëindigd of gewijzigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (voorbeeld: als de cursist wil stoppen per 1 februari dan geeft hij/zij dat aan voor 1 januari). Na de datum van opzegging is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

2.7. Licht op Yoga behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een cursist een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Licht op Yoga te zijn ontvangen.

2.8. Licht op Yoga heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de cursist de toegang tot de lessen te weigeren. 

2.9 Licht op Yoga rekent € 10,- inschrijfkosten bij het nemen van een abonnement.

 

Artikel 3 – Gemiste lessen 

3.1. Wanneer een cursist een les mist dan kan deze worden ingehaald tijdens een ander lesmoment. Dit kan tot  4 weken na de gemiste les. 

3.2. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

3.3. Een gemiste les vanwege vakantie van de studio, kan niet worden ingehaald. Onze prijzen zijn gebasseerd op 4 weken dicht per jaar.

 

Artikel 4 – Annulering van lessen 

4.1. Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. Het lesgeld is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald. Licht op Yoga behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de cursist deze les op een ander moment inhalen. 

4.2. Als er zich voor een les minder dan twee cursisten hebben ingeschreven behoudt Licht op Yoga zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen cursist kan deze les dan op een ander lesmoment inhalen. 

4.3. In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, en er geen andere docent gevonden kan worden, kan de betroffen cursist de uitgevallen les op een ander lesmoment inhalen. 

 

Artikel 5 – Wijzigingen

5.1. De tarieven zijn gebaseerd op 48 lesweken. Licht op Yoga heeft ten tijde van de volgende feestdagen een aangepast lesrooster: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis. Gedurende de school ‘zomervakantie’ kan het zijn dat het rooster wat aangepast wordt. Deze weken worden vooraf bekend gemaakt op de website, via een nieuwsbrief en/of via onze app Yogibit (de software waarmee Licht op Yoga werkt).

5.2. Licht op Yoga behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via , de nieuwsbrief en/of de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

5.3 De studio behoudt zich het recht voor de ”Algemene voorwaarden” te wijzigen. De cursist wordt hier van te voren van op de hoogte gesteld middels de website. Mocht de cursist niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene voorwaarden” per direct op te zeggen.

 

Artikel 6 – Persoonsgegevens

6.1. Licht op Yoga verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

6.2. Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan Licht op Yoga e-mail bestand en ontvangt de cursist informatie over Licht op Yoga per e-mail. Uitschrijving is mogelijk via info@lichtopyoga.nl. De cursist gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.  

 

Artikel 7 – Toepasselijkheid en geschillen

7.1. Deze “Algemene voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Licht op Yoga en de cursist, betreffende deelname aan lessen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Licht op Yoga.

7.3. Alle overeenkomsten tussen Licht op Yoga en de cursist worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement te ‘s Hertogenbosch.

 

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen wij je helpen?